روش استفاده از عطر
روش استفاده از عطر
آذر 29, 1399

دسته بندی انواع عطرها از نظر غلظت

دسته بندی انواع عطرها از نظر غلظت و فرمول های مختلف تولید:

پروسه ساخت عطر يكي از پيچيده ترين فرمول هاي جهان محسوب ميشود بطوري كه تقريباً هيچكس به جز سازندگان رايحه كه رايحه ها را به كمپاني هاي معتبر عطر سازي ميفروشند از آن ها خبر ندارند و حتي اگر تركيب اوليه را در اختيار كسان ديگر قرار بدهند به دليل پيچيدگي تركيبات و فرمولاسيون عطر ، ساختن همان رايحه تقريباً غير ممكن به نظر ميرسد .

.
اما از حيث غلظت و نسبت تركيب عطر به آب و الكل بطور كلي در دنياي امروز و در نظر عموم مردم عطر ها به چند دسته تقسيم ميشوند .
.
‏1 – EAU FRAÎCHE ” او فِرِش ” به خنك ترين تركيب يك عطر گفته ميشود كه تنها ١٪‏ ماده اصلي ” پرفيوم ” در آنها بكار ميرود .
.
‏2 – EAU DE COLOGNE ” ادوكلن ” كه امروزه به اشتباه به عطرهاي مردانه گفته ميشود ، تركيبي براي عطرهاي مردانه در گذشته بوده كه تنها ٤٪‏ ماده اصلي ” پرفيوم ” در آن بكار ميرفت .
امروزه اين نوع عطر جز در موارد بسيار نادر توليد نميشود .
.
‏3 – EAU DE TOILETTE ” ادوتويلت ” كه امروزه سهم بيشتري از بازار عطر را در بر ميگيرد از تركيب ٧ تا ١٥ درصد ماده اصلي ” پرفيوم ” ساخته ميشود .
.
‏4 – EAU DE PARFUM ” ادوپرفيوم ” تا چند سال گذشته فقط مختص به عطر هاي زنانه بود اما امروز بيشتر عطر هاي مردانه نيز از اين تركيب استفاده ميكنند ، در اين تركيب ١٥ تا ٢٢ درصد ماده اصلي ” پرفيوم ” استفاده ميشود .
.
‏5 – EXTRAIT DE PARFUM ” اكستريت دي پرفيوم ” واژه اي است كه از Extract بمعناي عصاره سرچشمه ميگيرد و بين ٢٠ تا ٤٠٪‏ ماده اصلي ” پارفيوم ” در اين تركيب بكار ميرود .
برخي از عطرهاي نيش از اين تركيب غير معمول استفاده ميكنند .
.
‏6 – PARFUM ” پرفيوم ” غليظ ترين نوع عطر است ، نسبت به نوع عطر و كمپاني سازنده از ٢٢ تا ٧٥ درصد ماده اصلي ” پرفيوم ” در اين تركيب استفاده ميشود . اين تركيب بيشتر براي عطر هاي زنانه ، در سايزهاي كوچك و بصورت خيلي نادر توليد ميشود .

دیدگاه ها بسته شده است